fbpx
General terms and conditions

I.
Základné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:
IČO: 47 877 561
Obchodné meno : WORLD agency s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 4/1847, Šamorín 931 01
(ďalej len „predávajúci“)
Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.worldagency.sk (ďalej je „internetový obchod“).
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
II.
Informácie o službaoch a cenách
Informácie o službe, vrátane uvedenia ceny jednotlivej služby a jej hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivých služieb v katalógu internetového obchodu. Ceny služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie služieb, ak táto služba zo svojej podstaty nemôže byť vrátená obvyklou poštovnou cestou. Ceny služieb zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
Všetká prezentácia služieb umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom týchto služieb.

Prípadné zľavy z kúpnej ceny služby nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
III.
Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
Kupujúci vykonáva objednávku služby týmito spôsobmi:
prostredníctvom
kliknutím na políčko “Objednať s povinnosťou platby“ v pokladni, a vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie službu, počet kusov, spôsob platby.
Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku, alebo ho kontaktuje telefonicky. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.
V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny službau v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu služba za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
Objednávka bude spracovaná bez zbytočného odkladu. Služba s označením „Dostupné u dodávateľa“ bude zákazníkovi odoslaný najneskôr do 30 dní, ak sa nedohodnú inak. Ak nie je pri službae uvedená dodacia doba, zákazník má možnosť preveriť si dostupnosť služby telefonicky alebo e-mailom ešte pred uskutočnením nákupu.
V.
Platobné podmienky
Cena službaov predstavuje cenu vrátane DPH 20%.
Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR
Cenu služby a prípadné náklady spojené s dodaním služby podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním službau nie je zálohou.
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu faktúru. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
VI.
Dodanie služieb
Služba je kupujúcemu dodaná:
Pridaním kupujúcim ovedeného používateľského účtu do príslušnej telegramovej skupiny
Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru.
VIII.
Práva z vadného plnenia
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že služba pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci služba prevzal:
má služba vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu službau a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
sa služba hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa služba tohoto druhu obvykle používa,
služba zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
je služba v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
služba vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného službau v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri službae predávanom za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie službau spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého službau pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú služba mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy službau.
V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
bezplatné odstránenie vady službau,
výmenu službau za nový služba,
ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
primeranú zľavu z kúpnej ceny,
odstúpiť od zmluvy.
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
ak má služba vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
ak nemôže služba riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
ak nemôže riadne služba užívať pre väčší počet vád službau.
Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného službau, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu službau za nový služba. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.
Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
VII.
Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji služby alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §7 právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia službau.  Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí služba rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti službau.
Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní
odo dňa začiatku dodávania služby.
odo dňa prevzatia poslednej dodávky služby, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov služieb alebo dodanie niekoľkých častí
odo dňa prevzatia prvej dodávky služby, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka služby.
Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
o dodávke služby, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, službau vyrobeného na mieru alebo službau určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
o dodávke službau v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji službau alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.
Kupujúci musí odoslať prehlásenie o odstúpení od zmluvy v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Riadne vyplnené odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú vo formulári na odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu služba z objednávky do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením službau predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak služba nemôže byť vrátená pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy a vrátenia služby ku ktorému sa viazal darček zadarmo, je povinnosťou kupujúceho vrátiť službu aj s darčekom, ktorý k danému službau obdržal. V prípade, že si kupujúci darček ponechá, predávajúci mu vyfakturuje sumu za darček podľa platného cenníka uvedeného na stránke eshopu. Hodnota darčeka bude odrátaná od hodnoty vrátenej kúpnej ceny.

Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania služby, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie služby vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania službau.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj službau, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je služba doručená, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie služby späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si služba vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Zákazník plne zodpovedá za správnosť a úplnosť bankových údajov nevyhnutných na vrátenie finančných prostriedkov. V prípade zaslania chybných bankových údajov predajca nezodpovedá za chyby vzniknuté zaslaním nesprávnych údajov.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti službau, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ službau prerušil výrobu alebo dovoz službau. Predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy alebo telefónneho čísla uvedených v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.
X.
Mimosúdne riešenie sporov
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
Predávajúci je oprávnený k predaji službau na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .
XI.
Záverečné ustanovenia
Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim (fyzickou alebo právnickou osobou) v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007  o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. ZÁKON z 25. marca 2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji službau alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2020

 

en_USEnglish
sk_SKSlovak en_USEnglish